Author name: kasiadobrowolska87@gmail.com

Jak rozstać się z niewygodnym wspólnikiem? Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Prawidłowa i zgodna współpraca między wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania każdej spółki z o.o. W sytuacji, gdy jeden ze wspólników uniemożliwia takie funkcjonowanie, czy też wręcz działa na jej szkodę, spór między udziałowcami może zostać zażegnany poprzez całkowite wyłączenie konfliktowego wspólnika ze spółki.

Jak rozstać się z niewygodnym wspólnikiem? Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  Czytaj więcej >>

Sąd Najwyższy rozstrzyga spór dotyczący formy pełnomocnictwa udzielanego do głosowania w sprawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 

Zagadnienie wymogu szczególnej formy pełnomocnictwa udzielanego przez właściciela odrębnego lokalu do głosowania nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej, budziło od dłuższego czasu spory w doktrynie. Wyjątkowo ważki był spór, co do kwestii wymogu udzielenia pełnomocnictwa notarialnego do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną (uchwała, o której mowa w art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1892, dalej jako „UWL”).

Sąd Najwyższy rozstrzyga spór dotyczący formy pełnomocnictwa udzielanego do głosowania w sprawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej  Czytaj więcej >>

Jakie są opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (rodzaje opłat, koszty zarządu)? 

Każdy właściciel nieruchomości lokalowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. 2000 r., Nr 80, poz. 903, z późn.zm.), ponosi koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz koszty utrzymania swojego lokalu, w tym koszty dostarczanych i rozliczanych za pośrednictwem Wspólnoty mediów. Z tytułu przysługującego prawa własności, właściciel lokalu jest jednocześnie członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej.

Jakie są opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (rodzaje opłat, koszty zarządu)?  Czytaj więcej >>

Finansowanie noclegów pracownikom w interpretacjach izb skarbowych 

Coraz więcej zawodów wymaga pokonywania przez pracowników kilkuset kilometrowych dystansów każdego dnia. Niejednokrotnie wykonywane przez nich obowiązki pracownicze uniemożliwiają pracownikom powrót na nocleg do ich domów. Wówczas pracodawcy decydują się na sfinansowanie pracownikom noclegów poza ich miejscem zamieszkania. Czy taki nocleg, zakupiony przez pracodawcę, stanowi jednak przychód po stronie pracownika i należy go doliczyć do podstawy opodatkowania oraz oskładkować?

Finansowanie noclegów pracownikom w interpretacjach izb skarbowych  Czytaj więcej >>

Nowelizacja Kodeksu Pracy: uprawnienia związane z rodzicielstwem

Obecnie w Polsce współczynnik dzietności wynosi 1,3 – jest on jednym z najniższych w Europie. W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację demograficzną Polski ustawodawca podjął w ostatnim czasie szereg inicjatyw o charakterze prorodzinnym. Jedną z nich jest nowelizacja przepisów kodeksu pracy w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem, które weszły w życie w styczniu 2016 roku.

Nowelizacja Kodeksu Pracy: uprawnienia związane z rodzicielstwem Czytaj więcej >>

Zmiany w zakresie VAT w ustawie Prawo zamówień publicznych 

Z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wprowadzone zmiany co do zasady dotyczą regulacji podatku od towarów i usług (VAT) (rozszerzenie zastosowania mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia”). Jednakże w pewnym zakresie będą one miały również wpływ na regulacje dotyczące zamówień publicznych.

Zmiany w zakresie VAT w ustawie Prawo zamówień publicznych  Czytaj więcej >>

Umowa na czas określony i na zastępstwo po zmianach Kodeksu pracy 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220), dalej określana jako „ustawa zmieniająca” wprowadziła zasadnicze zmiany w zakresie umów na czas określony oraz umowach na zastępstwo. Niestety redakcja ww. przepisów nastręcza wiele trudności interpretacyjnych, w szczególności w zakresie przepisów przejściowych tej regulacji. W związku z tym, w przystępny sposób pragniemy zaprezentować najważniejsze założenia ustawy zmieniającej.

Umowa na czas określony i na zastępstwo po zmianach Kodeksu pracy  Czytaj więcej >>

Na co zwrócić uwagę w księdze wieczystej przy zakupie mieszkania?

Dla zdecydowanej większości Polaków kupno mieszkania/domu jest jedną z najważniejszych inwestycji życiowych, dlatego też decydując się na jego zakup należy dochować należytej staranności poprzez zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. W celu ustalenia stanu prawnego określonej nieruchomości prowadzi się księgę wieczystą.

Na co zwrócić uwagę w księdze wieczystej przy zakupie mieszkania? Czytaj więcej >>

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i promocji w zatrudnieniu – połączone zezwolenie na pobyt i pracę 

W dniu 1 maja 2014 roku w życie weszła nowelizacja ustawy dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach z (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650). Wraz z wprowadzeniem zmian do powyższego aktu ustawodawca znowelizował także ustawę 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001). Chociaż nowe regulacje nie wprowadzają drastycznych ulepszeń w sytuacji pracodawców zatrudniających cudzoziemców, to proponują jedno zasadnicze rozwiązanie, które ma na celu skrócić postępowanie administracyjne – połączone zezwolenie na pobyt i pracę.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i promocji w zatrudnieniu – połączone zezwolenie na pobyt i pracę  Czytaj więcej >>