Author name: kasiadobrowolska87@gmail.com

Redukcja etatów w firmie – jakimi kryteriami powinien kierować się pracodawca dobierając pracowników do zwolnienia? 

Zlikwidowanie stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest jeden pracownik stanowi dość prosty zabieg umożliwiający zwolnienie pracownika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Oczywiście pracodawca musi się liczyć z ryzykiem zastosowania do niego rygorów przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1474 z późn. zm.), niemniej jednak zyskuje „przewagę” w ewentualnym procesie sądowym, w przypadku wniesienia odwołania przez pracownika.

Redukcja etatów w firmie – jakimi kryteriami powinien kierować się pracodawca dobierając pracowników do zwolnienia?  Czytaj więcej >>

Czy pracodawca odliczy VAT od zakupionego paliwa, które pracownik wykorzysta na cele prywatne? 

W poprzednim artykule w wyczerpujący sposób odnieśliśmy się do instytucji ryczałtu z tytułu wykorzystywania przez pracowników pojazdów służbowych do celów prywatnych, w tym w szczególności kwestii, czy ryczałt ten obejmuje koszt paliwa zakupionego przez pracodawcę. Niniejsze opracowanie pragniemy poświęcić kwestii możliwości odliczenia kosztu zakupionego paliwa przez pracodawcę, ze szczególnym uwzględnieniem kosztu paliwa, które pracownik zużyje następnie na cele prywatne.

Czy pracodawca odliczy VAT od zakupionego paliwa, które pracownik wykorzysta na cele prywatne?  Czytaj więcej >>

Polityka samochodowa – ABC pracodawcy 

W obecnych czasach posiadanie służbowego samochodu traktowane jest przez wielu pracowników jako standardowy element otrzymywany od pracodawcy niejako „w pakiecie” z wynagrodzeniem. Nie może więc dziwić fakt, że coraz więcej pracodawców zainteresowanych jest pozyskiwaniem flot samochodowych. Dysponowanie taką flotą wiąże się dla pracodawcy z istotnym ryzkiem, w szczególności finansowym. Stąd warto, aby pracodawca zabezpieczył swoje interesy, tworząc np. Politykę samochodową w swojej firmie.

Polityka samochodowa – ABC pracodawcy  Czytaj więcej >>

Program Dobrowolnych Odejść  –  kiedy warto z niego skorzystać?

Program Dobrowolnych Odejść (dalej „PDO”) jest jedną z form tzw. outplacementu, czyli łagodnej formy redukcji zatrudnienia, która polega na podejmowaniu przez pracodawcę działań o charakterze pomocowym i wspierającym dla pracowników w związku z rozwiązaniem umów o pracę. PDO cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców. Z czego wynika ich popularność? Kiedy warto skorzystać z tego programu i jakie konsekwencje wiążą się z jego wprowadzeniem?

Program Dobrowolnych Odejść  –  kiedy warto z niego skorzystać? Czytaj więcej >>

Ozusowanie i opodatkowanie odszkodowań i odpraw wypłacanych w związku z  rozwiązaniem  umowy o pracę

Gdy pracownikowi uda mu się wywalczyć odszkodowanie w sądzie za niezgodne z prawem rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę rodzi się pytanie – czy od otrzymanej kwoty należy potrącić podatek od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne? Jak należy postąpić ze składkami i podatkiem w sytuacji wypłacania pracownikowi odprawy z tytułu zwolnień grupowych? Odpowiedzi na powyższe pytania odnajdą Państwo w niniejszym artykule.

Ozusowanie i opodatkowanie odszkodowań i odpraw wypłacanych w związku z  rozwiązaniem  umowy o pracę Czytaj więcej >>

Czy pracodawca może żądać od pracownika zaświadczenia o niekaralności? 

Czasami w ofertach pracy można spotkać się z informacjami, że do podjęcia danej pracy niezbędne jest wykazanie przez kandydata jego niekaralności. Niektórzy pracownicy otrzymują polecenie służbowe dostarczenia zaświadczenia o ich niekaralności w czasie zatrudnienia, a nawet dostarczania zaświadczeń w określonych odstępach czasu. Czy takie działanie pracodawców jest jednak uprawnione? Czy każdy pracodawca może zweryfikować karalność swojego pracownika/kandydata do pracy?

Czy pracodawca może żądać od pracownika zaświadczenia o niekaralności?  Czytaj więcej >>

Wypadek w drodze do lub z pracy w orzecznictwie 

Pracownik udający się do pracy lub z niej powracający do domu, w sytuacji, gdy w trakcie pokonywania takiej drogi ulegnie wypadkowi, podlega szczególnej ochronie. Warunkiem otrzymania przez pracownika szczególnych uprawnień z tego tytułu jest spełnienie przez zaistniałe zdarzenie przesłanek zawartych w definicji wypadku w drodze do lub z pracy. Z uwagi na to, że określenie, kiedy zdarzył się wypadek w drodze do lub z pracy często stanowi przedmiot sporu, istnieje bogate orzecznictwo, które rozstrzyga kazuistycznie, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem w drodze do lub z pracy.

Wypadek w drodze do lub z pracy w orzecznictwie  Czytaj więcej >>

Zakaz konkurencji w stosunku pracy

Coraz częściej spotykaną formą zabezpieczania swoich interesów przez pracodawców jest zawieranie przez nich z pracownikami umów o zakazie konkurencji. Na ich podstawie pracownicy zobowiązują się do niewykonywania w okresie zatrudnienia (lub również po jego ustaniu) jakichkolwiek czynności konkurencyjnych, które mogłyby zagrozić działalności pracodawcy. Czy takie postępowanie pracodawców jest zgodne z prawem? Czy pracownikowi pozostającemu w stosunku pracy nie wolno podjąć jakiegokolwiek innego zatrudnienia? Jakie konsekwencje grożą pracownikowi, który narusza zakaz konkurencji?

Zakaz konkurencji w stosunku pracy Czytaj więcej >>

Prokura łączna niewłaściwa na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14)

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i uregulowanego w przepisach części ogólnej (art. 1091 i następne) ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm., dalej jako „KC”). Takie pełnomocnictwo obejmuje swoim zakresem upoważnienie do dokonywania w imieniu przedsiębiorcy wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa za wyjątkiem zbycia przedsiębiorstwa, oddania go do czasowego korzystania oraz zbywania i obciążania nieruchomości. Dane dotyczące udzielenia prokury i jej rodzaju powinny zostać ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prokura łączna niewłaściwa na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14) Czytaj więcej >>