Author name: kasiadobrowolska87@gmail.com

Zarząd, zarządca, administrator – kto jest kim we Wspólnocie Mieszkaniowej?

Niezwykle istotną kwestą z punktu widzenia mieszkańców jest powierzenie codziennych spraw utrzymania nieruchomości wspólnej uprawnionemu podmiotowi. Jednak pojęcia zarządu, zarządcy i administratora często są używane zamiennie, co może powodować nieporozumienia. Dlatego rozróżnienie podstaw ich działania oraz zakresu kompetencji ma duże znaczenie dla funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.

Mobbing w pracy – jakie roszczenia przysługują pracownikom? 

Przepisy prawa zobowiązują pracodawcę nie tylko do powstrzymywania się od wszelkich praktyk mobbingowych, ale także nakładają na niego obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku w miejscu pracy. Jednakże w sytuacji, kiedy pomimo tak sformułowanego obowiązku pracodawcy, do mobbingu jednak dochodzi, jakie są roszczenia przysługujące pracownikom i jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy?

Zmiany w umowach zlecenia

W 2017 roku zleceniodawców i zleceniobiorców czekają rewolucyjne zmiany w zatrudnieniu. Wprowadzona została minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia, a także obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia. Nie są to jednak jedyne zmiany. Jak więc wpłynie to na uprawnienia obu stron, i czy nie przybliży to niebezpiecznie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych do stosunku pracy? Aby odpowiedzieć na te pytania należy szczegółowo rozważyć poszczególne elementy nowelizacji.

Udział pracowników w szkoleniach a czas pracy

Zgodnie z kodeksową definicją zawartą w art. 128 § 1 KP pod pojęciem czasu pracy rozumie się czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Uwzględniając powyższą definicję, pojawia się pytanie, w jaki sposób zakwalifikować udział pracowników w szkoleniach – czy czas ten należy uwzględniać w czasie pracy, czy też nie.

Jak odróżnić podróż służbową od delegowania?

Miejsce pracy powinno zostać określone w umowie o pracę. Jeśli nie mamy do czynienia z tzw. pracownikami mobilnymi, którzy pracę świadczą na wyznaczonym obszarze geograficznym, miejsce pracy określane jest najczęściej punktowo poprzez wskazanie siedziby pracodawcy. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki w innym miejscu. Jeśli pracownik świadczy pracę za granicą w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej często pojawia się pytanie, czy takie wykonywanie obowiązków za granicą odbywa się w ramach zagranicznej podróży służbowej, czy też stanowi delegowanie celem świadczenia usług.

Świadczenia finansowane z ZFŚS z okazji świąt

Okres przedświąteczny jest okresem zwiększonych wydatków. W tym czasie część pracodawców oferuje swoim pracownikom dodatkowe świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych zasad, które dotyczą świadczeń dla pracowników finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.