Prawo nieruchomości

W zakresie prawa nieruchomości proponujemy naszym Klientom obsługę z zakresu:

 •   Obrotu nieruchomościami:
  • Wykonywanie audytów stanu prawnego nieruchomości
  • Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości
  • Analiza prawna oraz przygotowanie umów dotyczących procesów inwestycyjnych, w tym w szczególności opracowywanie i negocjowanie umów przedwstępnych, definitywnych, wykonawczych
  • Przygotowywanie opinii z zakresu prawa nieruchomości (w tym w szczególności ustalania odpowiedzialności stron procesu budowlanego; ocena stanu prawnego nieruchomości)
  • Analiza prawna i przygotowywanie umów najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze dotyczących nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
  • Obsługa procesów negocjacyjnych dotyczących nabywania nieruchomości, najmu oraz procesów inwestycyjnych
  • Prowadzenie procesów sądowych, w tym postępowań wieczystoksięgowych oraz postępowań administracyjnych ( sądowo – administracyjnych) związanych z obrotem nieruchomościami.
 • Obsługi firm administrujących i zarządzających nieruchomościami:
  • Przygotowywanie oraz analiza umów z wykonawcami
  • Przygotowywanie opinii z zakresu stanu prawnego nieruchomości
  • Reprezentowanie firm administrujących i zarządzających nieruchomościami w sporach sądowych oraz przed organami administracji (w szczególności w przedmiocie sporów z wykonawcami, deweloperami oraz wspólnotami mieszkaniowymi, a także w postępowaniach administracyjnych dotyczących stanu nieruchomości)
  • Przygotowywanie oraz opiniowanie obowiązujących procedur  związanych z działalnością, w tym wzorów stosowanych dokumentów
  • Doradztwo związane z bieżącą działalnością.
 • Obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych:
  • Przygotowywanie i opiniowanie regulacji wewnętrznych związanych z działalnością ww. podmiotów w tym: statutów, regulaminów oraz uchwał organów
  • Przygotowywanie oraz analiza umów zawieranych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, z usługodawcami, w tym wykonawcami prac budowlanych
  • Reprezentowanie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w relacjach:
   • z deweloperami oraz wykonawcami
   • z członkami wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej
   • z zarządcami i administratorami nieruchomości
   • z rzeczoznawcami oraz biegłymi z zakresu prawa budowlanego
   • z wykonawcami oraz usługodawcami (w tym w szczególności firmami świadczącymi usługi przesyłu wody, gazu, energii elektrycznej; firmami telekomunikacyjnymi)
  • Obsługa prawna zebrań organów ww. podmiotów w tym zebrań właścicieli lokali oraz walnych zebrań członków spółdzielni
  • Reprezentowanie ww. podmiotów w sporach sądowych związanych z ich działalnością w tym:
   • związanych z usterkami nieruchomości
   • związanych z zaskarżaniem uchwał organów wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych
   • z usługodawcami
  • Reprezentowanie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi
  • Kompleksowe prowadzenie spraw windykacyjnych na rzecz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w tym w szczególności dotyczących opłat należnych od ich członków
  • Doradztwo prawne dotyczące bieżącej działalności  wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • Obsługi firm deweloperskich:
  • Doradztwo prawne w zakresie obsługi procesów budowlanych, w tym przygotowywanie oraz analiza umów zawieranych przez firmy deweloperskie z wykonawcami
  • Doradztwo prawne związane z nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości a także regulacją stanów prawnych nieruchomości
  • Reprezentowanie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych  w sporach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych
 • Prowadzenia specjalistycznych szkoleń dla Klientów z zakresu prawa nieruchomości w tym w szczególności szkolenia dla zarządów nieruchomości oraz księgowych

Najnowsze artykuły z prawa nieruchomości:

 • Małe wspólnoty mieszkaniowe

Zmiany w małych wspólnotach mieszkaniowych

Projekt przewiduje między innymi zmianę brzmienia art. 19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali dotyczącą liczby lokali tworzących tzw. małe wspólnoty mieszkaniowe.