Prawo korporacyjne

Charakter zmian w KRS

Dziś chcielibyśmy poruszyć temat, który na pierwszy rzut oka może wydawać się mocno teoretyczny, ale w praktyce przekłada się na czas, który jest potrzeby do formalnego dokonania poszczególnych zmian w spółce – a więc ważnego aspektu funkcjonowania podmiotu w obrocie gospodarczym.

Odpowiedzialność członków zarządu

Szkodliwe działania członków zarządu mogą spotkać się z konsekwencjami – nikt chyba nie ma co do tego większych wątpliwości, ale czy każdy wie jakie są to konsekwencje i jak się przed nimi chronić?
W dzisiejszym artykule chcielibyśmy odpowiedzieć na te pytania i przybliżyć Państwu najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnością ponoszoną przez członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dywidenda – czym jest i kiedy następuje jej wypłata?

Dzisiejszy artykuł ma wymiar wyjątkowo praktyczny, gdyż będziemy pisać o pieniądzach – a dokładniej, o dywidendzie. Czym jest dywidenda? Kiedy następuje jej wypłata? Kto jest do niej uprawniony i w jakiej wysokości? Nie zliczymy ile razy nasi klienci zadawali nam te pytania. Dlatego sądzimy, że to temat, który może zainteresować również naszych czytelników.

Dokapitalizowanie spółek

Z naszego doświadczenia wynika, że wspólnicy spółek kapitałowych na którymś etapie działalności zazwyczaj napotykają potrzebę dokapitalizowania spółki. W takim momencie poszukują rozwiązań najkorzystniejszych dla spółki, ale jednocześnie efektywnych dla wspólników i zwracają się do nas z pytaniami „jak to zrobić?” „jaką metodę wybrać?” Na te pytania nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Istnieją jednak zasady i mechanizmy, które mogą stanowić wskazówkę dla tych którzy zastanawiają się nad dokapitalizowaniem spółki.

Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego – ochrona czy zbędne narzędzie?

W dniu 21 czerwca 2022 roku, Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego, który jest swoistą subskrypcją informacji o działaniach podejmowanych w ramach teleinformatycznego systemu KRS, w odniesieniu do podmiotu nią objętego. Oznacza to, że w ramach newslettera będziemy informowani o: (i) zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym nowej sprawy rejestrowej dla danego podmiotu, (ii) dokonaniu wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców dla danego podmiotu. 

Składanie dokumentów do KRS w formie elektronicznej

1 lipca 2021 roku wydziały sądów prowadzących Krajowy Rejestr Sądowy (dalej jako „KRS”) przeszły elektroniczną rewolucję. Elektronizacja postępowania przed sądami rejestrowymi ma na celu uproszczenie i przyspieszenie postępowania rejestrowego, a docelowo ma również pozwolić na pełną elektronizację akt rejestrowych i eliminację tradycyjnej komunikacji z KRS.

right, advocacy, lex-4703934.jpg

Prawo holdingowe – jakie zmiany wprowadza?

Ustawa, zwana prawem holdingowym, jest nowelizacją ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, mającą doprowadzić do unormowania kwestii prawnych dotyczących tzw. holdingów faktycznych (spółek pomiędzy którymi powstał stosunek dominacji i zależności bez zawarcia umowy).

Prokura łączna niewłaściwa na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14)

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i uregulowanego w przepisach części ogólnej (art. 1091 i następne) ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm., dalej jako „KC”). Takie pełnomocnictwo obejmuje swoim zakresem upoważnienie do dokonywania w imieniu przedsiębiorcy wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa za wyjątkiem zbycia przedsiębiorstwa, oddania go do czasowego korzystania oraz zbywania i obciążania nieruchomości. Dane dotyczące udzielenia prokury i jej rodzaju powinny zostać ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak rozstać się z niewygodnym wspólnikiem? Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Prawidłowa i zgodna współpraca między wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania każdej spółki z o.o. W sytuacji, gdy jeden ze wspólników uniemożliwia takie funkcjonowanie, czy też wręcz działa na jej szkodę, spór między udziałowcami może zostać zażegnany poprzez całkowite wyłączenie konfliktowego wspólnika ze spółki.