tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English

Aktualności – prawo korporacyjne (Ustawa o zatorach płatniczych podpisana przez Prezydenta)

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych została podpisana przez Prezydenta w dniu 6 sierpnia 2019 r. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku (z wyjątkiem art. 11, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.) – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Wśród rozwiązań
proponowanych przez Ministerstwo, przewidywane jest ustalenie
„sztywnego” terminu zapłaty […]

TSUE: Operatora witryny internetowej wyposażonej w przycisk Facebooka „Lubię to” można uznać za administratora danych osobowych

W dniu 29 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym orzekł, że operator witryny internetowej, zamieszczając na swojej stronie internetowej wtyczkę „Lubię to”, może się stać (wspólnie ze spółką Facebook Ireland) administratorem danych.

Orzeczenie zapadło na kanwie stanu faktycznego, w którym
niemieckie stowarzyszenie użyteczności publicznej Verbraucherzentrale NRW e.V.,
zajmujące się ochroną konsumentów, zarzuciło […]

Aktualności – Ochrona danych osobowych (Numer rejestracyjny pojazdu a dane osobowe – wyrok NSA)

W dniu 28 czerwca 2019 r. zapadł istotny z punktu widzenia ochrony danych osobowych wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 2063/17).

Wyżej wskazane orzeczenie
zapadło w sprawie toczącej się ze skargi mieszkańca, który w kwietniu 2016 roku
zaskarżył uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy, kwestionując między innymi
zgodność z prawem obowiązku wprowadzania numeru rejestracyjnego […]

Aktualności – Prawo korporacyjne („PIT dla młodych”)

W ekspresowym tempie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W projekcie przewidziano nowy rodzaj zwolnienia od podatku przychodów pochodzących ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, a także pochodzących z […]

Aktualności – Prawo korporacyjne (zwrot zaliczek na poczet dywidendy, eKRS, pisemne uchwały ZZW)

Możliwość podejmowania uchwał objętych zakresem zwyczajnego zgromadzenia wspólników, w trybie pisemnym

Przed tegorocznym Zwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników, warto rozważyć czy nie skorzystać z uproszczonych zasad głosowania, tj. możliwości przeprowadzania głosowania pisemnego w sprawach:
• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
• […]

Prokura łączna niewłaściwa na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14)

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i uregulowanego w przepisach części ogólnej (art. 109(1) i następne) ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm., dalej jako „KC”). Takie pełnomocnictwo obejmuje […]

Autor |9 maj, 2016|Prawo korporacyjne, Wszystkie artykuły|

Jak rozstać się z niewygodnym wspólnikiem? Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawidłowa i zgodna współpraca między wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania każdej spółki z o.o. W sytuacji, gdy jeden ze wspólników uniemożliwia takie funkcjonowanie, czy też wręcz działa na jej szkodę, spór między udziałowcami może zostać zażegnany poprzez całkowite wyłączenie konfliktowego wspólnika ze spółki.
Pozew o wyłączenie wspólnika
Wyłączenie wspólnika następuje […]

Autor |2 maj, 2016|Prawo korporacyjne, Wszystkie artykuły|

Uwaga poufne! – Tajemnica przedsiębiorstwa w polskich realiach

Sukces przedsiębiorcy może być wynikiem wielu czynników. Innowacyjna technologia, specyficzna organizacja procesu produkcyjnego, czy rozwinięta sieć kontaktów handlowych to tylko przykładowe podstawy sukcesu. Wraz z rozwojem działalności coraz bardziej istotna jest jednak ochrona informacji stanowiących o sukcesie przedsiębiorcy.

Rozwój to nie tylko perspektywa większych zysków, to także perspektywa nowych zagrożeń. Sukces zawsze przyciąga osoby, które […]

Zmiany w składzie osobowym zarządu lub wspólników spółki a udział w postępowaniu o zamówienie publiczne

W składzie osobowym organów, które są uprawnione do reprezentacji spółek handlowych, dochodzi do częstych fluktuacji. Zmiany te wynikają z wielu czynników, takich jak rezygnacje, odwołania, zbycie udziałów, czy dziedziczenie. Zazwyczaj zmiana w składzie organu zostaje ujawniona we właściwym rejestrze dopiero po pewnym czasie, pomimo że zasadniczo jest skuteczna od momentu jej faktycznego dokonania. Czy […]

Odwołanie członka zarządu a wypowiedzenie umowy o pracę

Umowa o pracę z członkiem zarządu

Praktyka obrotu wskazuje, iż relacja członków zarządu ze spółką handlową nie ogranicza się wyłącznie do stosunku organizacyjnego wynikającego z powołania ich do pełnienia tej funkcji. Bardzo często bowiem, obok stosunku organizacyjnego, zawierane są z członkami zarządu dodatkowe umowy regulujące zakres świadczeń dokonywanych przez te osoby, w tym w szczególności […]

Autor |11 lipiec, 2014|Prawo korporacyjne, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|