Prawo korporacyjne

Prokura łączna niewłaściwa na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14)

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i uregulowanego w przepisach części ogólnej (art. 1091 i następne) ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm., dalej jako „KC”). Takie pełnomocnictwo obejmuje swoim zakresem upoważnienie do dokonywania w imieniu przedsiębiorcy wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa za wyjątkiem zbycia przedsiębiorstwa, oddania go do czasowego korzystania oraz zbywania i obciążania nieruchomości. Dane dotyczące udzielenia prokury i jej rodzaju powinny zostać ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak rozstać się z niewygodnym wspólnikiem? Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Prawidłowa i zgodna współpraca między wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania każdej spółki z o.o. W sytuacji, gdy jeden ze wspólników uniemożliwia takie funkcjonowanie, czy też wręcz działa na jej szkodę, spór między udziałowcami może zostać zażegnany poprzez całkowite wyłączenie konfliktowego wspólnika ze spółki.