Prawo nieruchomości

electric charge, road sign, sign-2301604.jpg

Mija pół roku od wprowadzenia przepisów dotyczących ładowania pojazdów elektrycznych

W ostatnich dniach minęło pół roku od wejścia w życie długo oczekiwanej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 110; dalej: „Ustawa”), którą uregulowano m.in. kwestię ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Drony w przepisach, czyli jak wysoko sięga ochrona praw właścicieli nieruchomości? 

Przynoszą wiele radości i zapewniają dobrą rozrywkę, są też popularnym prezentem na święta – drony cywilne. Pomimo iż w ostatnich latach stają się w Polsce coraz bardziej popularne, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jaką odpowiedzialnością wiąże się ich pilotowanie oraz jakie obowiązki spoczywają na ich operatorach. Szczególne wątpliwości dotyczą coraz częstszego pojawiania się dronów na terenach osiedli mieszkaniowych. Warto zatem rozważyć jakie prawa w takiej sytuacji przysługują właścicielom nieruchomości.

Dochodzenie należności od członka wspólnoty mieszkaniowej na drodze sądowej jako czynność nieprzekraczająca zwykłego zarządu

Zgodnie z art. 13 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892) (dalej: „UWL”) właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz obowiązany jest uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. W przypadku niewywiązania się przez właściciela lokalu z wyżej wskazanych obowiązków wspólnocie mieszkaniowej przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu kosztów obciążających właściciela lokalu.

Zarząd, zarządca, administrator – kto jest kim we Wspólnocie Mieszkaniowej?

Niezwykle istotną kwestą z punktu widzenia mieszkańców jest powierzenie codziennych spraw utrzymania nieruchomości wspólnej uprawnionemu podmiotowi. Jednak pojęcia zarządu, zarządcy i administratora często są używane zamiennie, co może powodować nieporozumienia. Dlatego rozróżnienie podstaw ich działania oraz zakresu kompetencji ma duże znaczenie dla funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.

Sąd Najwyższy rozstrzyga spór dotyczący formy pełnomocnictwa udzielanego do głosowania w sprawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 

Zagadnienie wymogu szczególnej formy pełnomocnictwa udzielanego przez właściciela odrębnego lokalu do głosowania nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej, budziło od dłuższego czasu spory w doktrynie. Wyjątkowo ważki był spór, co do kwestii wymogu udzielenia pełnomocnictwa notarialnego do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną (uchwała, o której mowa w art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1892, dalej jako „UWL”).

Jakie są opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (rodzaje opłat, koszty zarządu)? 

Każdy właściciel nieruchomości lokalowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. 2000 r., Nr 80, poz. 903, z późn.zm.), ponosi koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz koszty utrzymania swojego lokalu, w tym koszty dostarczanych i rozliczanych za pośrednictwem Wspólnoty mediów. Z tytułu przysługującego prawa własności, właściciel lokalu jest jednocześnie członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej.