Prawo zamówień publicznych i nieuczciwa konkurencja

W zakresie prawa zamówień publicznych proponujemy naszym Klientom między innymi następującą obsługę:

 • Przygotowujemy oraz zapewniamy  analizę dokumentacji przetargowej
 • Wspieramy Klientów na wszystkich etapach procesu udzielania zamówień przy uwzględnieniu charakteru działalności danego Klienta
 • Sporządzamy pisma, zapytania i wnioski w sprawach objętych prawem zamówień publicznych
 • Przygotowujemy i zapewniamy analizę umów z podwykonawcami
 • Reprezentujemy Klienta w relacjach z zamawiającym oraz podwykonawcami
 • Wspieramy Klientów przy przygotowaniu ofert oraz wniosków w postępowaniu przetargowym
 • Przygotujemy oraz zapewniamy analizę umów konsorcyjnych
 • Reprezentujemy Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi na wszystkich etapach postępowania
 • Bierzemy udział w negocjacjach z zamawiającym/wykonawcą
 • Zapewniamy wsparcie prawne w czasie realizacji zamówienia

W zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji proponujemy naszym Klientom między innymi następującą obsługę:

 • Przygotowujemy oraz zapewniamy analizę umów dystrybucyjnych oraz innych umów zawieranych z sieciami handlowymi
 • Reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji na tle prawa cywilnego (w tym w szczególności w sprawach „półkowych”) oraz karnego („white collar crimes”)
 • Przygotowujemy opinie z zakresu nieuczciwej reklamy, naśladownictwa produktów i oznaczeń
 • Reprezentujemy Klientów w sprawach pracowniczych z zakresu nieuczciwej konkurencji (w tym w szczególności prowadzimy negocjacje oraz spory przed sądami powszechnymi)

Ponadto, prowadzimy specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych i nieuczciwej konkurencji w formie tradycyjnej oraz on-line (przygotowujemy szkolenia według indywidualnych potrzeb Klientów).

Najnowsze artykuły z prawa zamówień publicznych i nieuczciwej konkurencji: