W 2015 r. czeka nas szereg zmian w prawie budowlanym. W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013 poz.1409)(poza art. 82b – planowana data wejścia w życie – 1 stycznia 2016 r.). Nowe przepisy mają na celu głównie uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego, m.in. poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki był przewidziany dotychczas. Korzystne dla inwestorów zmiany przepisów maja ich zachęcić do rozpoczęcia inwestycji budowlanych. Poniżej prezentujemy część I zmian.

Zgłoszenie budowy zamiast decyzji o pozwoleniu na budowę

Nowelizacja przepisów prawa budowlanego odnosi się w głównej mierze do rozdziału 4 ustawy Prawo budowlane „Postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych”.

W celu usprawnienia procesu budowlanego zaproponowano rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych, których budowa wymagać będzie zgłoszenia, a nie uzyskania pozwolenia na budowę. Zgłoszeniu podlegać będą w szczególności:

 • budowa oraz przebudowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) oraz wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35 m2  (dotąd do 25 m2), przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 • budowa parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
 • budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2  (aktualnie 30 m2  )
 • budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych a także instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku;
 • wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
 • przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
 • wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych, wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;
 • wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m.

Ustawa pozostawia jednak inwestorowi możliwość budowy lub przebudowy obiektu budowlanego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli uzna, że jest to dla niego korzystniejsze. Jeżeli inwestor będzie jedyną stroną postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę, roboty budowlane będzie mógł rozpocząć bez oczekiwania na uprawomocnienie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Dzięki temu inwestor zyska co najmniej 14 dni.

Uproszczenie formalności związanych z projektem budowlanym

Do zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z obszarem oddziaływania mieszczącym się w całości na działce, na której został zaprojektowany, wolno stojącego parterowego budynku stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz telekomunikacyjnych, trzeba będzie dołączyć m. in. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (zgłoszenie z projektem budowlanym sporządzonym przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia), oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po wejściu w życie nowych przepisów nie trzeba już dołączać wielu dodatkowych oświadczeń. Nowelizacja znosi bowiem obowiązek dołączenia do projektu budowlanego: oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, a także oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych. Jest to kolejne odczuwalne ułatwienie, dzięki któremu zmniejsza się liczba niezbędnych formalności związanych z budową. Ponadto, został zniesiony obowiązek geodezyjnego wyznaczenia przyłączy, których połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce, co przyłącze lub na działce sąsiedniej. Jednakże rozszerzono listę obiektów wymagających geodezyjnego wyznaczenia w terenie o telekomunikacyjne linie kablowe oraz kanalizację kablową, a po ich wybudowaniu obowiązek geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Projekt budowlany musi zawierać informację o obszarze oddziaływania obiektu, ponieważ m. in. na tej podstawie starosta zadecyduje czy przyjąć zgłoszenie czy też wnieść sprzeciw. Dotychczas obszar oddziaływania obiektu wyznaczał starosta na podstawie przepisów szczególnych. Dla domów jednorodzinnych jest to przede wszystkim rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Po 28 czerwca 2015 r. obszar oddziaływania ustala architekt w projekcie budowlanym niezależnie od tego, czy wymagane będzie pozwolenie czy też zgłoszenie.

W przypadku gdy organ nie wniesie sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy czy też przebudowy ww. obiektów podlega ostemplowaniu. Ostemplowania dokonuje się niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. Decyzję o pozwoleniu na budowę lub kopię zgłoszenia budowy wraz z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu, właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ ten przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, projekty budowlane załączone do zgłoszenia, w stosunku do którego organ nie wniósł sprzeciwu, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę lub tym zgłoszeniem, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego.
Natomiast w pozostałych przypadkach, przy zgłoszeniu nie już wymagany projekt budowlany przygotowany przez profesjonalistę. Wystarczą jedynie szkice, rysunki, które można sporządzić samodzielnie.

II część artykułu znajduje się tutaj.