Kancelaria Prawna Nowicki & Ziemczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Prawnik – w specjalizacji prawo kontraktów

Miejsce pracy: Warszawa, Wilanów

Wymagania:

 • co najmniej roczne doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa kontraktów (doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych będzie dodatkowym atutem),
 • wykształcenie wyższe prawnicze (status aplikanta adwokackiego lub radcowskiego będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętność jasnego formułowania opinii oraz znajomość zasad przygotowywania i weryfikacji umów handlowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów prawnych,
 • umiejętność obsługi komputera i serwisów informacji prawnej,
 • systematyczność oraz doskonała organizacja pracy.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość bezpośredniego kontaktu z Klientami, dużą samodzielność w pracy, udział w ciekawych projektach z udziałem Klientów działających w międzynarodowym środowisku,
 • dodatkowe benefity – ubezpieczenie zdrowotne oraz pakiet Multisport,
 • szkolenia zawodowe/językowe.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV do dnia 18.10.2019 r. na adres: rekrutacja@lawsolutions.eu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji

(Kto jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe?)

Kto będzie administrował Pani / Pana danymi osobowymi?

Administratorem Pani / Pana danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest Kancelaria Prawna Nowicki & Ziemczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.  z siedzibą w Warszawie (ul. Prymasa Augusta Hlonda 10 lok. 72, 02-972 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000365207, NIP: 5213579601, REGON: 142593122 (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 10 lok. 72, 02-972 Warszawa, drogą mailową na adres e-mail: kancelaria@lawsolutions.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 620 43 44.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani / Pana Dane będą przetwarzane?

 • Dane będą przetwarzane w celu:
  •  realizacji procesu rekrutacji, w której Pani / Pan uczestniczy,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa poniżej.
 • Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie Danych wskazanych w art. 221  kodeksu pracy oraz przepisach, do których przepis ten odsyła – tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  • zgody na przetwarzanie Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie Danych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy podawanych w odniesieniu do aktualnej rekrutacji. Wyrażenie ww. zgody następuje poprzez czynność przesłania dokumentów, zawierających tego rodzaju Dane, w ramach procesu rekrutacji,
  • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/ Pana dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Prosimy wówczas o dodanie do aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, wskazanych przeze mnie w ramach procesu rekrutacji, przez Kancelaria Prawna Nowicki & Ziemczyk  Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (02 – 972) przy ulicy Prymasa Augusta Hlonda 10 lok. 72, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365207, NIP: 5213579601, REGON: 142593122, na potrzeby rekrutacji na stanowisko prawnik – w specjalizacji prawo kontraktów.

Komu będą przekazywane Pani / Pana Dane?

 • Odbiorcami Danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji, jak również inne podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych.
 • Pani / Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Jakie są Pani / Pana prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

 • W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana Danych, posiada Pani/ Pan prawo do:
  • dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),
  • żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
  • żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
  • przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
  • cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego na adres ul. Prymasa Augusta Hlonda 10 lok. 72, 02-972 Warszawa lub drogą mailową na adres e-mail: kancelaria@lawsolutions.eu.
 • W związku z przetwarzaniem Danych posiada Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Administrator nie będzie w oparciu o Pani / Pana Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania.

Czy podanie Danych jest wymagane?

 • Podanie przez Panią / Pana Danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy oraz przepisów, do których przepis ten odsyła jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Podanie przez Panią/ Pana innych Danych jest dobrowolne.

Jak długo będą przetwarzane Pani / Pana Dane?

 • Dane będą przetwarzane w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 • Niezależnie od powyższego Pani / Pana Dane, w niezbędnym zakresie, będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.