Zakłądowy Fundusz świadczeń socjalnychWielu pracodawców już wprowadziło lub dopiero przymierza się do wprowadzenia w swoich firmach kart typu Multisport. Jest to sposób, aby zapewnić pracownikom dodatkowe benefity socjalne, a tym samym uatrakcyjnić warunki pracy. Warto zastanowić się, jakie są korzyści z finansowania kart typu Multisport przez pracodawcę w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 43, poz. 163) (dalej „Ustawa o ZFSS”) „Fundusz tworzą, z zastrzeżeniem ust. 2, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.” Środki funduszu są przeznaczone m.in. na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu (art. 1 ust. 1 ustawy o ZFŚS), a więc m.in. pracowników i ich rodzin. Przy czym za działalność socjalną należy uznać usługi świadczone przez pracodawców celem zapewnienia pracowniom różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Zwolnienie ze składek ZUS

Świadczenia zapewnione przez pracodawcę w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprawdzie generują przychód po stronie pracownika, jednak korzystają ze zwolnienia z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 18.12.1998 r. (Dz. U., Nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 380 złotych

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 67 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.7.1991 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.)

„Z podatku dochodowego zwolniona jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi” .

Skoro świadczenia pieniężne finansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 380 złotych, należy zastanowić się, czy na pewno finansowanie kart typu Multisport przez pracodawcę będzie korzystało z tego zwolnienia.

Czy karta typu Multisport, to na pewno świadczenie korzystające ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Kontrowersje może wzbudzać druga część cytowanego wyżej przepisu, zgodnie z którą rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi, a karta typu Multisport mogłaby być zakwalifikowania jako bon lub talon. Dlatego warto sięgnąć do wypowiedzi Izb Skarbowych zawartych w interpretacjach indywidulanych, które wprawdzie stosuje się do sytuacji opisywanych przez wnioskodawców, jednak mogą wskazać w jaki sposób dana Izba Skarbowa odnosi się do zwolnień od podatku dochodowego kart typu Multisport w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2012 r. (znak IPPB4/415-124/12-2/JK3):

„Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż świadczenie przekazane pracownikom w postaci sfinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kart Multisport, będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy, w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia, przy czym przychód ten będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 380,00 zł (kwota ta obejmuje wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego). Od nadwyżki kwoty 380 zł powinien zostać naliczony podatek. Natomiast wartość kart prezentowych, bonów paliwowych, bonów podarunkowych i kuponów biletowych stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy. Świadczenia te nie są bowiem ani świadczeniami pieniężnymi ani świadczeniami o charakterze rzeczowym. Od tych świadczeń pracodawca jest zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych – zgodnie z zasadami określonymi w art. 32 i następnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Podobne jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 27 kwietnia 2009 r. (znak: ILPB1/4I5-184/09-2/AMN) :

„współfinansowanie przez wnioskodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów uczestnictwa pracownika w Programie Sportowo-Rekreacyjnym (zakupu imiennej karty wstępu do obiektów sportowych – klubów fitness, pływalni) do wysokości 380 zł rocznie, w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje ww. karty za częściową odpłatnością wynoszącą 60% opłaty, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy dodać, że wartość sfinansowanych, świadczeń rzeczowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych nie może przekroczyć w roku podatkowym 380 zł.”

czy stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi interpretacji indywidualne z dnia 7 marca 2014 r. (znak: IPTPB1/415-748/13-4/AP):

„Współfinansowanie przez Wnioskodawcę kosztów zakupu imiennej karty – karty wstępu do korzystania z infrastruktury i usług określonych placówek sportowo-rekreacyjnych stanowi świadczenie rzeczowe, niebędące innym znakiem w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 67. Imienna karta wstępu jest rodzajem karnetu, biletu, uprawniającego korzystającego do uczestnictwa w ściśle określonym programie sportowo-rekreacyjnym, obejmującym możliwość korzystania ze świadczeń w wyznaczonych obiektach.”

Świadczenie pieniężne zależne od statusu materialnego i życiowego pracownika

Na koniec warto zwrócić uwagę, że generalną zasadą przyznawania świadczeń z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest uwzględnianie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby, która chce skorzystać z danego świadczenia. Najczęściej prowadzi to do różnicowania wysokości dopłat do kart typu Multisport w zależności od sytuacji socjalnej pracownika i jego rodziny, którą pracodawca może ocenić na podstawie składanych przez Pracownika oświadczeń o dochodach, na przykład wprowadzając progi dopłat w zależności od dochodu.