tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English
avatar

About Aleksandra Tankiewicz

Aleksandra Tankiewicz ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, aktualnie jest radcą prawnym, działającym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W czasie studiów działała w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej sporządzając opinie z zakresu prawa administracyjnego. Aleksandra swoje doświadczenie zawodowe zdobywała u jednego z największych zakładów ubezpieczeń w Polsce, jak również w warszawskich kancelariach prawnych, specjalizując się w prawie ubezpieczeniowym, gospodarczym oraz prawie pracy. Prywatnie Aleksandra to wielbicielka kotów, podróży oraz kryminałów prawniczych.

Nieterminowe uiszczanie składek i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy – jakie konsekwencje dla pracodawcy?

Pracodawca zobowiązany jest do terminowego uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników, jak również do odprowadzania zaliczek na ich podatek dochodowy. Co stanie się w przypadku, gdy pracodawca nie zadośćuczyni ww. obowiązkowi?
Terminowe uiszczania składek – obowiązek pracodawcy jako płatnika składek
Wskazać należy, że w świetle art. 17 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o […]

Autor |27 luty, 2017|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Czy pracodawca powinien obawiać się rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników?

Korzystanie z możliwości rozwiązywania umów o pracę z pracownikami z przyczyn ich niedotyczących niejednokrotnie budzi obawy pracodawców. W szczególności pracodawcy obawiają się przeprowadzania procedury likwidacji stanowiska pracy ze względu na fakt, iż nie ma w tym zakresie regulacji prawnych, które mogłyby stanowić dla nich wytyczne. Ponadto, w sytuacji jeżeli rozwiązanie umowy o pracę dotknąć […]

Autor |31 październik, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Likwidacja stanowiska – jakimi kryteriami powinien kierować się pracodawca dobierając pracowników do zwolnienia?

Nierzadko zdarza się, że w firmie dochodzi do likwidacji stanowiska, na którym zatrudniony jest tylko jeden pracownik. W takim przypadku pracodawca musi się liczyć z ryzykiem zastosowania do niego rygorów przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tj. […]

Autor |20 październik, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Polityka samochodowa – ABC pracodawcy

W obecnych czasach posiadanie służbowego samochodu traktowane jest przez wielu pracowników jako standardowy element otrzymywany od pracodawcy niejako „w pakiecie” z wynagrodzeniem. Nie może więc dziwić fakt, że coraz więcej pracodawców zainteresowanych jest pozyskiwaniem flot samochodowych. Dysponowanie taką flotą wiąże się dla pracodawcy z istotnym ryzykiem, w szczególności finansowym. Stąd warto, aby pracodawca zabezpieczył […]

Autor |12 wrzesień, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Wypadek w drodze do lub z pracy w orzecznictwie sądów

Pracownik udający się do pracy lub z niej powracający do domu, w sytuacji, gdy w trakcie pokonywania takiej drogi ulegnie wypadkowi, podlega szczególnej ochronie. Warunkiem otrzymania przez pracownika szczególnych uprawnień z tego tytułu jest spełnienie przez zaistniałe zdarzenie przesłanek zawartych w definicji wypadku w drodze do lub z pracy. Z uwagi na to, że […]

Autor |1 sierpień, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Ozusowanie i opodatkowanie odszkodowań i odpraw wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Gdy pracownikowi uda mu się wywalczyć odszkodowanie w sądzie za niezgodne z prawem rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę rodzi się pytanie – czy od otrzymanej kwoty należy potrącić podatek od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne? Jak należy postąpić ze składkami i podatkiem w sytuacji wypłacania pracownikowi odprawy z tytułu zwolnień grupowych? […]

Autor |26 lipiec, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Czy pracodawca może żądać od pracownika lub kandydata zaświadczenia o niekaralności?

W ofertach pracy można spotkać się z informacją, że do podjęcia pracy wymagane jest wykazanie niekaralności. Niektórzy pracownicy otrzymują polecenia służbowe dostarczenia zaświadczenia o ich niekaralności w czasie zatrudnienia, a nawet dostarczania zaświadczeń raz do roku. Czy takie działanie pracodawców jest uprawnione? Czy każdy pracodawca ma prawo weryfikować karalność swojego pracownika/kandydata do pracy?
Jakich danych […]

Zakaz konkurencji w stosunku pracy

Czym jest zakaz konkurencji?
Przez zakaz konkurencji należy rozumieć zobowiązanie się pracownika w drodze umowy zawartej z pracodawcą, że nie będzie prowadził jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem niego, w szczególności nie będzie prowadził takiej działalności na własny rachunek, jak również nie podejmie pracy u podmiotu konkurencyjnego. Czasem zakres zakazu konkurencji może obejmować nie tylko zakaz podejmowania […]

Autor |13 czerwiec, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Finansowanie noclegów pracownikom według fiskusa

Coraz więcej zawodów wymaga pokonywania przez pracowników kilkuset kilometrowych dystansów każdego dnia. Niejednokrotnie wykonywane przez nich obowiązki pracownicze uniemożliwiają pracownikom powrót na nocleg do ich domów. Wówczas pracodawcy decydują się na sfinansowanie pracownikom noclegów poza ich miejscem zamieszkania. Czy taki nocleg, zakupiony przez pracodawcę, stanowi jednak przychód po stronie pracownika i należy go doliczyć […]

Autor |21 kwiecień, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Czy pracodawca odliczy VAT od zakupionego paliwa, które pracownik wykorzysta na cele prywatne?

W poprzednim artykule w wyczerpujący sposób odnieśliśmy się do instytucji ryczałtu z tytułu wykorzystywania przez pracowników pojazdów służbowych do celów prywatnych, w tym w szczególności kwestii, czy ryczałt ten obejmuje koszt paliwa zakupionego przez pracodawcę. Niniejsze opracowanie pragniemy poświęcić kwestii możliwości odliczenia kosztu zakupionego paliwa przez pracodawcę, ze szczególnym uwzględnieniem kosztu paliwa, które pracownik […]

Autor |11 kwiecień, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|