Już od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z Małego ZUSu plus. Warunkiem jest  zgłoszenie chęci uczestniczenia przez przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do Małego ZUSu w dotychczasowej formule w projekcie do 8 stycznia 2020 r. To rezultat zapowiadanej przez rząd ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Jakie przewiduje korzyści dla przedsiębiorców?  

Co to jest Mały ZUS plus?

Mały ZUS plus to nic innego jak rozszerzenie funkcjonującego obecnie Małego ZUSu. Celem projektu jest przede wszystkim odciążenie finansowe najmniejszych przedsiębiorców. Ustawa zakłada uiszczanie składek społecznych proporcjonalnie do przychodu, o ile spełni się odpowiednie warunki. Należy przy tym zaznaczyć, że Mały ZUS plus pozwala jedynie na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy uiszczać w pełnej wysokości.

Kto może skorzystać?

Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców, czerpiących już korzyści z Małego ZUSu, ale nie tylko. Mogą z niego skorzystać wszystkie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzedzającym zgłoszenie roku, których roczny przychód nie przekroczył 120 tys. zł (w przypadku gdy działalność była prowadzona przez cały rok lub odpowiednio skorygowany względem liczby dni prowadzenia działalności). Podkreślić trzeba, iż ustawa wyraźnie wskazuje na przychód, nie zaś jak dotychczas – na dochód, a więc będzie to kwota niepomniejszona jeszcze o koszty podatkowe.

Ale to nie wszystko. Dodatkowymi warunkami, które należy spełnić jest przedłożenie informacji o dochodzie, formach opodatkowania, rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek. Warto także tutaj zaznaczyć, iż aby móc skorzystać z obniżki składek, pracodawca nie może rozliczać się w 2019 roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystać ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT. Uniemożliwia to bowiem ZUS-owi pozyskiwanie danych do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek. Ze zniżki nie będą mogli także skorzystać m.in. przedsiębiorcy podlegający ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu z tytułu innej działalności pozarolniczej oraz przedsiębiorcy świadczący działalność na rzecz swojego byłego pracodawcy. Głównym czynnikiem wprowadzenia takiego założenia jest bowiem uniknięcie coraz częściej spotykanego nakłaniania pracowników do przejścia na samozatrudnienie.  

Jakie są korzyści?

Tak jak zostało wspomniane powyżej, przedsiębiorcy zaoszczędzą na opłacaniu składek społecznych, których wysokość zostanie obliczona proporcjonalnie do osiągniętego przychodu. Jednakże obniżona składka może być uiszczana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

Co ważne, zgłoszenie do Małego ZUSu plus jest możliwe dopiero po skorzystaniu z szeregu innych ulg tzn. po wcześniejszej „uldze na strat” i preferencyjnych składkach, co wynika z komplementarnego charakteru projektu.

A jak wygląda to w praktyce?

Założeniem jest stopniowe wspieranie przedsiębiorcy w jego działalności, tzn. jeżeli zaczynający dopiero swoją działalność przedsiębiorca nie osiąga dochodów wyższych niż połowa najniższego krajowego wynagrodzenia, wynoszącego obecnie 1125 zł, nie musi on w ogóle rejestrować działalności. Wiąże się to także z brakiem obowiązku odprowadzania składek.

W przypadku natomiast, gdy przedsiębiorca przekroczy wskazany wyżej pułap, to pomimo obowiązkowego już zarejestrowania działalności, przyznana zostaje mu możliwość nieopłacania składek społecznych przez następne pół roku – tzw. „ulga na strat”.

Po tym czasie na przedsiębiorcę spadnie już obowiązek odprowadzania składek, jednak w znacznie niższej wysokości niż powszechnie przyjęte. Są to wyżej wspominane składki preferencyjne, które uiszcza się przez następne 24 miesiące.

Dopiero po skorzystaniu z wszystkich ulg przedsiębiorca zyska uprawnienie do Małego ZUSu plus.

Zgłoszenie

Należy pamiętać, iż Mały ZUS plus wejdzie w życie od 1 lutego 2020 roku, a to oznacza, że jeszcze w styczniu przedsiębiorcy korzystać będą z ulgi na starych zasadach, tj. Małego ZUSu. Uprawnieni do korzystania z niego w dotychczasowej formule, powinni zgłosić chęć objęcia tą ulgą do 8 stycznia 2020 r. lub do 7 dni po rozpoczęciu bądź odwieszeniu działalności. Natomiast zgłoszenie do małego ZUS plus musi nastąpić do końca lutego lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczęto/wznowiono działalność gospodarczą.  

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie dopełni obowiązków w powyższym terminie, wówczas na możliwość skorzystania z ulgi obliczania składek od przychodu będzie musiał czekać do rozpoczęcia kolejnego roku kalendarzowego.