Dane o adresie zamieszkania nawet od osoby niebędącej jeszcze pracownikiem

W dniu 27 czerwca 2019 roku opublikowane zostało nowe stanowisko MRPiPS dotyczące sposobu zbierania danych osobowych kandydatów do pracy w związku z wprowadzoną niedawno nowelizacją k.p.

W dniu 27 czerwca 2019 roku opublikowane zostało nowe stanowisko MRPiPS dotyczące sposobu zbierania danych osobowych kandydatów do pracy w związku z wprowadzoną niedawno nowelizacją k.p.

Zdaniem MRPiPS Pracodawca ma prawo pozyskiwać od kandydata do pracy dane o jego adresie zamieszkania, mimo iż zgodnie z art. 22(1) § 1 k.p. są to dane, które dotyczą pracownika. Niemniej jednak w ocenie MRPiPS osoba, co do której Pracodawca podjął już decyzję o jej zatrudnieniu (i poinformował ją o tym), a następnie przedsięwziął niezbędne czynności celem zawarcia umowy o pracę (tj. pobrał dane osobowe konieczne do wypełnienia umowy o pracę), trudno zakwalifikować jako kandydata. Osoba taka powinna być więc traktowana jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie na konkretnych warunkach.

Należy jednak wskazać, iż pojawiające się głosy doktryny prawa pracy nie są jednoznacznie przekonane o możliwości zastosowania ww. interpretacji. Warto więc poczekać na wydanie w tej sprawie stanowiska PUODO.

Zmiana w dokumentacji wypadkowej oraz dotyczącej szkoleń bhp

Dokumentacja dotycząca szkoleń bhp

W dniu 28 czerwca 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie z dnia 29 maja 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1099).

Nowelizacja, o której mowa, wprowadziła nowy wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp. W szczególności zmiana polega na usunięciu obowiązku opatrywania tych dokumentów pieczęcią Pracodawcy. Co ważne, wszystkie karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane przed dniem 28 czerwca 2019 roku pozostają ważne, zaś stare wzory ww. dokumentów, jednak bez obowiązku stawiania pieczęci Pracodawcy, mogą być stosowane jeszcze do 31 grudnia 2019 roku.

Poza powyższym, Rozporządzenie doprecyzowało również obowiązujące dotychczas przepisy w zakresie zwolnienia z obowiązku odbycia szkolenia bhp przez pracowników administracyjno-biurowych, wykonujących pracę w zakładzie pracy należącym do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

Dokumentacja wypadkowa

W zakresie dokumentacji wypadkowej warto wskazać na Rozporządzenie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, które weszło w życie w dniu 25 czerwca 2019 roku. Na mocy tego Rozporządzenia zmianie uległ wzór protokołu wypadku przy pracy, z którego usunięto konieczność podawania takich danych, jak: REGON Pracodawcy, miejsce urodzenia poszkodowanego oraz imię ojca. Ponadto, podobnie jak w przypadku dokumentacji dotyczącej bhp usunięty został również obowiązek opatrywania protokołu pieczęcią Pracodawcy.

Warto przy tym wskazać, iż formularze protokołów powypadkowych sporządzone według „starego” wzoru będą mogły być stosowane do wyczerpania ich zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Poza powyższym, w dniu 29 czerwca 2019 roku wejdzie również w życie Rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1106), na podstawie którego, statystyczna karta wypadku przy pracy nie będzie musiała być już opatrywana pieczęcią Pracodawcy, zaś jej wzór zostanie zmieniony. Dodatkowo jednak, podobnie jak w przypadkach omówionych powyżej, dotychczasowy wzór karty wypadku będzie mógł być stosowany nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.