W ekspresowym tempie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W projekcie przewidziano nowy rodzaj zwolnienia od podatku przychodów pochodzących ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, a także pochodzących z umów zlecenia, które otrzymał podatnik do ukończenia 26 roku życia. Limit zwolnienia ustanowiono na kwotę nieprzekraczającą w roku podatkowym 85 528 zł.

Co istotne, prace prowadzone są w tak szybkim tempie, aby projekt zaczął obowiązywać już od tego roku. Początkowo zakładano, iż ze zwolnienia będzie można korzystać od września 2019 r., obecnie wskazano, iż termin ten przypadnie na dzień 1 sierpnia 2019 r. Na 2019 r., ze względu na niepełny rok podatkowy, dokonano proporcjonalnego zmniejszenia limitu kwotowego ze wskazanych 85 528 zł na 35 636,67 zł.

Co to oznacza dla samych pracodawców? Zgodnie z art. 31 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pracodawcy jako płatnicy zobowiązani są do wyliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskały od tych podmiotów przychody. W 2019 r. obowiązek ten dalej ciąży na płatnikach składek, chyba że podatnik, który nie ukończył 26 roku życia złoży pisemne oświadczenie o zastosowaniu zwolnienia do przychodów od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. W takim przypadku płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie. W przypadku nie złożenia ww. oświadczenia podatnik otrzyma zwrot podatku przy jego rocznym rozliczeniu za 2019 r.

Z kolei od 2020 r. pracodawca będzie zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy dla osób do 26 roku życia wtedy, gdy taka osoba złoży stosowne oświadczenie o poborze zaliczek bez stosowania omawianego zwolnienia.

Reasumując pracodawcy zobowiązani będą do kontrolowania zarówno wieku, jak i wysokości dochodu pracownika do ukończenia przez niego 26 lat oraz odpowiedniego kalkulowania zaliczek na podatek dochodowy przy uwzględnieniu ww. zwolnienia.

Należy pamiętać, że zwolnienie to nie obejmuje obliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne jak i składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne, chyba że zachodzą inne przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.

Aktualnie ustawa została przekazana do Senatu.