Małe wspólnoty mieszkaniowe

W Sejmie trwają obecnie prace nad Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, który wprowadzi istotne zmiany w funkcjonowaniu niektórych wspólnot mieszkaniowych. Przede wszystkim zmiany dotyczyć będą tzw. „małych” wspólnota mieszkaniowych, dotychczas zarządzanych na zasadach kodeksu cywilnego. Obecnie za „małą” wspólnotę mieszkaniową uznaje się nieruchomość w której liczba samodzielnych lokali nie przekracza 7, zgodnie z nowymi regulacjami liczba ta sięgać może maksymalnie 3. Nieruchomości liczące od 4 do 7 lokali, znajdą się zatem pod reżimem Ustawy o własności lokali, co oznaczać będzie sformalizowanie zasad zarządzania nieruchomością wspólną, w tym również obowiązek wyboru zarządu, czy podejmowania decyzji w drodze uchwały. Więcej informacji w naszym artykule pod adresem: https://lawsolutions.eu/zmiany-w-malych-wspolnotach-mieszkaniowych

Przyśpieszenie i uproszczenie procesu przekształcenia prawa użytkowania na cele mieszkaniowe w prawo własności

Powyższy projekt wiązać się będzie także ze zmianami w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 916), które mają na celu przyspieszenie i uproszczenie procesu przekształcenia. Zapowiadane zmiany dotyczą m.in. przekształcenia gruntów, na których znajdują się budynki nieprzeznaczone na cele mieszkaniowe. Co więcej, przekształcenie na rzecz cudzoziemców w niektórych przypadkach nie będzie uzależnione od uzyskania zaświadczenia, co niejednokrotnie było problematyczne. Zgodnie z projektem uiszczona dotychczas opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego (do uiszczania której w 2019 r. zachęcały urzędy) zostanie zaliczona na poczet opłaty przekształceniowej z urzędu.