W dniu 28 czerwca 2019 r. zapadł istotny z punktu widzenia ochrony danych osobowych wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 2063/17).

Wyżej wskazane orzeczenie zapadło w sprawie toczącej się ze skargi mieszkańca, który w kwietniu 2016 roku zaskarżył uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy, kwestionując między innymi zgodność z prawem obowiązku wprowadzania numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku zakupu biletu parkingowego z wykorzystaniem parkomatu wyposażonego w klawiaturę.

WSA w Warszawie, wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2017 r., o sygn. akt VII SA/Wa 1069/16 wskazał, iż przedmiotowa uchwała została wydana z naruszeniem przepisów prawa. Podczas analizy stanu faktycznego sprawy, WSA nie miał wątpliwości, iż dane w zakresie numerów rejestracyjnych pojazdów stanowią dane osobowe, albowiem mogą one prowadzić do identyfikacji osoby. Takie stanowisko znajdowało również poparcie w samej działalności organu oraz oznaczeniu parkomatów.

Ww. wyrok został jednakże uchylony przez NSA, a skarga w przedmiotowej sprawie została oddalona.

Jak wynika ze wstępnie przytaczanych informacji dotyczących ustnego uzasadnienia wyroku, NSA oparł się na założeniu, że numer rejestracyjny umożliwia jedynie identyfikację pojazdu, a nie jego właściciela. Często bowiem osoba wpisująca dane do parkometru nie jest właścicielem pojazdu, a jedynie jego użytkownikiem.

Podobne stanowisko już wcześniej zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 31 października 2018 r. (sygn. akt II SA/Gl 593/18), orzekając iż „tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu, składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową, gdyż określenie tożsamości osoby parkującej (właściciela, posiadacza) wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań.”

Wyrok NSA jest prawomocny. Argumentacja Naczelnego Sądu Administracyjnego wzbudziła liczne kontrowersje wśród prawników. Ze względu jednak na fakt, iż brak jest uzasadnienia przedstawiającego motywy podjęcia przedmiotowego wyroku, w naszej ocenie, na chwilę obecną, zdecydowanie utrudnionym jest jednoznaczne merytoryczne odniesienie się do skutków ww. orzeczenia w zakresie procesów związanych z gromadzeniem numerów rejestracyjnych pojazdów.