Przeciwdziałanie mobbingowi

Kto powinien się szkolić i dlaczego?

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Zgodnie z art. 94(3) § 2 kodeksu pracy MOBBING oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. W sytuacji postępowania przed sądami pracy pracodawca powinien wykazać, jakie środki podjął w swojej firmie, aby ustrzec środowisko pracy (w tym w szczególności pracowników) przed zjawiskiem mobbingu. Nasze szkolenia kierujemy do wszystkich pracowników, ale w szczególności do kadry zarządzającej (kierowników komórek, teamów, czy managerów), ponieważ to najczęściej przełożeni wprowadzają w pracy zachowania o charakterze mobbingu lub podobne.

Kompleksowa pomoc w przeciwdziałaniu mobbingowi

Nasze działania w firmach nie ograniczają się wyłącznie do zapewnienia szkoleń pracownikom. Na podstawie przeprowadzanych audytów przygotowujemy kompleksowe rozwiązania dopasowane do wielkości, potrzeb i charakteru danej organizacji. Z tego względu zapewniamy pomoc w następujących obszarach:

 • przygotowujemy polityki antymobbingowe i inne procedury przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy
 • przygotowujemy strukturę przeciwdziałania mobbingowi w organizacji
 • pomagamy w tworzeniu kanałów komunikowania o mobbingu
 • przygotowujemy i przeprowadzamy ankiety dotyczące zjawiska mobbingu w miejscu pracy
 • uczestniczymy w komisjach antymobbingowych
 • zapewniamy wsparcie merytoryczne komisjom antymobbingowym
 • pomagamy w przygotowaniu dokumentów związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi
 • reprezentujemy pracodawców, jak i pracowników, w sporach sądowych powstałych na tle mobbingu
 • prowadzimy negocjacje pomiędzy pracodawcami i pracownikami w sprawach powstałych na tle mobbingu

Szkolenia antymobbingowe

Zapewniamy szkolenia antymobbingowe:

 • w formie tradycyjnej –  szczególnie rekomendujemy szkolenia antymobbingowe w tej formie dla kadry zarządzającej oraz managerów. Szkolenia prowadzone w małych grupach, połączone z warsztatami, w najlepszy sposób pomagają zrozumieć przełożonym, jakie zachowania mogą być traktowane jako mobbing, a które jako zgodne z prawem zarządzaniem personelem
 • w formie  e-learnigowej na platformie KNZ – umożliwiamy także Klientom korzystanie z naszych szkoleń e-learnigowych w formacie SCORM, które można umieszczać na platformach e-learningowych funkcjonujących w organizacjach
See demo Zobacz pełną specyfikację platformy

Ankiety i certyfikacja

Według potrzeb naszych Klientów przygotowujemy ankiety, które mają na celu zweryfikować zjawisko mobbingu w danym dziale, komórce, czy organizacji. Ponadto przeprowadzanie ankiet umożliwia wczesne wykrywanie problemów w zarządzaniu, organizacji czy przepływie informacji pomiędzy pracownikami, które już istnieją w firmie lub dopiero zaczynają się rozwijać. KNZ wystawia certyfikaty ukończenia szkoleń antymobbingowych, które mogą być pozostawiane w teczkach pracowniczych jako dowód wprowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku w miejscu pracy.